Sunday, October 27, 2013

NHS 1998 Birthday celebration Guy's Hospital

NHS 1998 Birthday celebration

 Guy's Hospital July 5th 1998